Scope and Content | Kapsam ve İçerik

Acta Classica Mediterranea is a double-blind peer reviewed international journal open to problem-oriented original papers that offer new ideas and insights for the political, socio-economic, cultural aspects of the Graeco-Roman world and its neighbouring Mediterranean cultures. Geographically, it covers the core areas of Greek and Roman cultures together with their spheres of interaction, the period between 10th century BC-AD 564 forming its temporal limits. Acta Classica Mediterranea accepts papers on subjects related to the disciplines of ancient history, classical philology, epigraphy, classical archaeology, numismatics and papyrology. Catalogue-heavy works remain outside the scope of the journal.

Acta Classica Mediterranea klasik Grek-Roma dünyası ve bunun kültürel çevresi içinde yer alan Akdeniz uygarlıkları hakkında siyasi, sosyoekonomik, kültürel konulara sorun odaklı; yeni fikirler ve çözümler öneren özgün makalelere açık, yılda bir kez yayımlanan maskeli çift hakemli uluslararası bir dergidir. Klasik Grek-Roma uygarlıklarının yayılım ve etkileşim alanları derginin coğrafi, MÖ 10. yüzyıldan MS 564’e kadar uzanan zaman dilimi de zamansal kapsamını meydana getirir. Acta Classica Mediterranea Klasik Bilimler alanı içinde yer alan eskiçağ tarihi, klasik filoloji, epigrafi, klasik arkeoloji, nümismatik ve papiroloji disiplinlerinden makaleler kabul etmektedir. Epigrafi, nümismatik ve klasik arkeoloji alanlarında katalog ağırlıklı çalışmalar derginin kapsamı dışında kalmaktadır.

Inscriptiones Asiae Minoris

As is known, since the 19th century the epigraphical material has regularly being published in a variety of journals and monographies in the western world. In order to overcome the difficulty in following the everincreasing number of these publications, periodicals collecting all the available incriptions began to be published to provide easy access for epigraphists and historians. In the last 20 years, however, due to the sheer number of inscriptions discovered every year in excavations and surveys, these periodicals faced with delays, which, especially in the 2000’s, resulted in a five-year gap between the discoveries and their commentaries in some cases. Naturally, this causes problems among the Classicists. Thus, in order to fill this gap at least for Asia Minor, we aspire to collect and put at the disposal of the researchers the published Greek and Latin inscriptions of the region.

Bilindiği üzere, 19. yüzyıldan itibaren epigrafik malzemeler Batı dünyasında birçok farklı dergide ve monografik eserde düzenli olarak yayımlanmaya başlamıştır. Giderek artan bu yayınları takip etmenin zorluğundan ötürü eskiçağ tarihçileri ve epigrafların yazıtlara kolayca ulaşabilmesi için tüm yazıtları toplayan periyodik yayınlar yayımlanmaya başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında kısa bir süre dışında her yıl düzenli olarak yayımlanan bu periyodikler dünyada o yıl keşfedilmiş tüm Grekçe yazıtları bir sonraki yıl yorumlarıyla birlikte yayımlayarak bilim dünyasına sunmaktadır. Ancak son 20 yılda Grek-Roma dünyasında artan kazı ve yüzey araştırmaların sonucunda yazıtların çoğalması nedeniyle, bu periyodikler ihtiyacı gecikmelerle karşılayabilmektedir. Özellikle de 2000’lerin sonundan itibaren gecikmeli yayımlanmaya başlanmışlar ve son yıllarda neredeyse bu gecikme 5 yıla kadar çıkmıştır. Bu durum biz Klasik Bilimciler için çalışmalarımızda birtakım zorluklara neden olmaktadır. Dolayısıyla en azından bu açığı şimdilik Küçük Asya için doldurabilmek amacıyla bölgenin Grekçe ve Latince yayımlanmış yazıtlarının toplanarak araştırmacıların hizmetine sunulması amaç edinilmiştir.

Deadline | Makale Teslim Tarihi

• The deadline for the articles is November 30th. You may send your papers to acm.editores@gmail.com.

• Makalelerin son teslim tarihi 30 Kasım’dır. Makaleler acm.editores@gmail.com adresine yollanabilir.

Rewiev | Değerlendirme

• After the appraisal process run by the board of editors, manuscripts that merit fuller evaluation are sent out to the referees.
• If a revised version of the paper is requested, changes in the text are to be highlighted with a different font colour or a marker.
• For each volume of Acta Classica Mediterranea, only one Turkish submission will be accepted.

• Makaleler dergi bünyesindeki editör kurulu tarafından ön değerlendirmeden geçirildikten sonra, gerekli koşulları yerine getirmiş olanlar hakemlere teslim edilecektir.
• Düzeltme verilen makalelerde yapılmış olan değişiklikler farklı bir font rengi ya da renkli işaretçiyle belirtilmelidir.
• Acta Classica Mediterranea’nın her sayısı için sadece bir Türkçe makale kabul edilmektedir.

Format and Evaluation of the Articles | Makale Formatı

• Articles can be in English, German, French, Italian, Latin, and Turkish. After a preliminary evaluation by the editorial board, articles that fulfill the requirements will be sent to the referees.
• Each issue of Acta Classica Mediterranea contains only one article in Turkish.
• In case the referee proposes changes and suggestions, writer should indicate changed sections of their article with a different font colour or marker.
• Articles should contain an English and a Turkish summary each consisting of at least 300 words and five keywords in English and Turkish.
• Articles should not exceed 20 pages of text and 5 pages of visual material (maps, photographs, drawings etc.). The text should be written in Minion Pro font with 1,5 spacing and in 11 points. Captions should be given on a separate paper with their sources indicated. They should be submitted in both Microsoft Word and PDF format.
• The resolution of a visual material should be 300 pixel/inch minimum, its long side measuring 15 cm. In case of photographs and drawings it should measure 22 cm. Visual materials should not be embedded in another program file (i.e. Microsoft Word), but should be submitted separately in Adobe Photoshop TIFF/JPEG format.

• Değerlendirme için dergiye gönderilecek makaleler İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince ve Türkçe dillerinden herhangi birinde kaleme alınabilir.
• Makaleye, ana fikri net bir şekilde anlatan en az 300 kelimelik İngilizce ve Türkçe özetlerle birlikte yine İngilizce ve Türkçe beş anahtar kelime eklenecektir.
• Makaleler A4 boyutunda, en fazla 20 sayfa metin ve 5 sayfa levhadan -haritalar, çizimler dâhil- oluşmalıdır. Metin Minion Pro yazı karakterinde, 1,5 satır aralıklı, 11 punto olarak hazırlanmalıdır. Görsel malzemelerle ilgili açıklamalar, kaynaklarıyla birlikte ayrı bir sayfada gösterilmelidir. Dergiye gönderilecek metin Word dosyası yanı sıra, PDF formatında da olmalıdır.
• Görsel malzemenin çözünürlüğü en az 300 piksel/inç, uzun kenarı en az 15 cm, tam sayfa kullanılacak bir fotoğraf ya da çizim söz konusu ise en az 22 cm olmalıdır. Görsel malzeme başka bir program dosyasına (Microsoft Word vb.) gömülü olarak değil, Adobe Photoshop TIFF/JPEG formatında ayrıca gönderilmelidir.

For “Bibliography and Notesclick here | “Kaynakça ve Dipnot Düzeni” için tıklayınız